Ψυχολογική Υποστήριξη

Το σχολείο μας στελεχώνεται από 3 αναπληρωτές ψυχολόγους (λόγω απόσπασης των δύο μόνιμων ψυχολόγων και αυξημένων λειτουργικών αναγκών).

Βασικό τους έργο είναι:

  • Η αξιολόγηση των πρωτοετών μαθητών/τριών του σχολείου ώστε να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα του/της κάθε μαθητή/τριας και τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του/της ώστε στη συνέχεια και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, εκπαιδευτικό κ.α) να υποστηριχτεί ο μαθητής/τρια στην ένταξή του/της στο νέο σχολικό περιβάλλον καθώς και στην ένταξή του/της σε αντίστοιχο τμήμα και εργαστήριο.
  • Η παροχή εξατομικευμένης και ομαδικής συμβουλευτικής ή/και θεραπευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους προκειμένου να διευκολυνθεί η εκπαιδευτική τους ανάπτυξη/εξέλιξη.
  • Η συνεργασία (με) και η συμβουλευτική υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού με σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου και του σχεδιασμού των εξατομικευμένων προγραμμάτων
  • Η εκτίμηση/ αξιολόγηση σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του προσωπικού, των δυνατοτήτων και των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών/τριών που πρόκειται να μετεγγραφούν σε άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν.
  • Η σύνταξη ψυχολογικών εκθέσεων για μαθητές/τριες κατόπιν σχετικών αιτημάτων των οικογενειών ή συνεργαζόμενων υπηρεσιών.
  • Η συνεργασία και δικτύωση με σχετικές ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες, με άλλες σχολικές μονάδες και με φορείς που παρέχουν ιατρικές, ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες στους/ις μαθητές/τριες.