Εργοθεραπεία

Ο ρόλος του/της Εργοθεραπευτή/τριας στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. είναι να:

  • Συμμετέχει στην ομάδα αξιολόγησης ώστε με ειδικές-πρακτικές δοκιμασίες να αξιολογεί τη λειτουργικότητα και τις επιμέρους δεξιότητες των νέων μαθητών-μαθητριών με στόχο την ομαλή ένταξή τους στο κατάλληλο εργαστήριο και την εφαρμογή κατάλληλου εξατομικευμένου εργοθεραπευτικού προγράμματος.
  • Στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή στο σχολικό πλαίσιο και την επιτυχή εκπαίδευση των μαθητών/τριών στο επαγγελματικό αντικείμενο, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και την χρήση επιλεγμένων δραστηριοτήτων.
  • Καλλιεργεί δεξιότητες απαραίτητες για την ανεξάρτητη, και κατά το δυνατόν, αυτόνομη διαβίωση αλλά και την κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών.
  • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενδιαφερόντων και δημιουργικών ενασχολήσεων χρήσιμων στην οργάνωση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Τα προγράμματα εργοθεραπείας εκτελούνται με τη χρήση ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού στην ειδικά εξοπλισμένη αίθουσα της εργοθεραπείας σε ατομική βάση ή σε μικροομάδες εφ’ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο από τον/την εργοθεραπευτή/τρια. Παράλληλα από το Σεπτέμβρη του 2016 λειτουργεί Αίθουσα Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Χαλάρωσης (μαλακό δωμάτιο) , που εξοπλίζεται με κατάλληλο υλικό και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των ιδιαίτερων αισθητηριακών αναγκών μαθητών αλλά και για την αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης.

Στο σχολείο μας, τις σχετικές ανάγκες καλύπτουν δύο (2) εργοθεραπευτές με οργανική θέση , ενώ λόγω των αυξημένων αναγκών εργάζονται και δύο (2) αναπληρωτές εργοθεραπευτές καλύπτοντας τα λειτουργικά κενά.